Leveringsvoorwaarden

Om de unieke en revolutionaire Safety Lights producten in uw bezit te krijgen dient u deze voorwaarden te lezen en te accepteren voordat u verder gaat. U doet dit door onderaan op de knop "accepteren" te klikken. Daarna kunt u op de volgende pagina uw gegevens invullen en de bestelling daadwerkelijk plaatsen.

Nadat u de bestelling heeft geplaatst, verzoeken wij u het verschuldigde bedrag over te maken (zie A) zodat uw bestelling z.s.m. thuisbezorgd kan worden. U kunt uw bestelling binnen 18 dagen terugsturen naar Safety Lights, u krijgt dan het aankoopbedrag minus verzendkosten teruggestort.
Wij willen u er nogmaals op attenderen dat de Safety Lights producten alleen geschikt zijn voor 12V gelijkstroom met uitzondering van de dagrijverlichting die tevens voor 24V gelijkstroom geschikt zijn. 

A)  Betaling: Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag  over te maken op ING 3408312 t.n.v. Safety Lights, Rembrandtlaan 33  5161ER Sprang-Capelle, met als kenmerk: "uw postcode + huisnummer". IBAN: NL16INGB0003408312 BIC: INGBNL2A 

Na ontvangst van uw gegevens maken wij uw pakket verzendklaar en na ontvangst van het verschuldigde bedrag (overmaken kan enkele dagen duren) sturen wij de Safety Lights producten naar u op. D
it is de meest veilige manier van betalen!

B)  De datum waarop u bestelt, is tevens de aankoopdatum voor uw garantie.

C)  Garantievoorwaarden: U heeft 1 jaar garantie op fabricage- en materiaalfouten mits de producten onder "normale" omstandigheden gebruikt wordt en de montage voorschriften in acht worden genomen. Onder normale omstandigheden worden in ieder geval verstaan: gebruik uitsluitend met 12V gelijkstroom systeem. Op gebruikte en afgeprijsde artikelen geldt 1 jaar garantie. Op de acculaders geldt 2 jaar garantie.

D)  Afkoelperiode, eigen risico, kosten: U heeft 18 dagen teruggeef garantie. Eventuele klachten dienen binnen 8 dagen na ontvangst c.q. na het ontstaan ervan gemeld te worden. Het voeren van running lights is, op dit moment, nog niet wettelijk geregeld. Het gebruik ervan is volledig voor eigen risico. Safety Lights heeft aan het ontwerpen en testen van haar producten zeer grote zorg besteed. Desondanks blijft het gebruik van producten voor eigen risico, en aanvaardt Safety Lights geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, ontstaan door levering en/of het gebruik van de door haar vervaardigde producten, voor zover die schade uitstijgt boven het bedrag van de aankoopprijs. Niet correct werkende producten dienen niet gebruikt te worden, maar dienen voor controle te worden toegezonden aan Safety Lights. Voor bestellingen van gering bedrag brengen wij kosten in rekening. Zie onderaan de volgende pagina voor deze kosten.

Algemene leveringsvoorwaarden:

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
-"Webwinkel" : Safety Lights, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18126783
.
-"Afnemer": de (potentiŽle) afnemer van producten van Safety Lights.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door Safety Lights, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door Safety Lights uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen worden aangegeven in Euroís (Ä), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4. Safety Lights is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriŽle schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Safety Lights zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. Safety Lights is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling, per e- mail of middels een web-formulier wordt overeengekomen.
2. Safety Lights behoud zich het recht bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Safety Lights het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door Safety Lights genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Safety Lights bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient Safety Lights schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Safety Lights opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval Safety Lights de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Safety Lights op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan Safety Lights te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beÔnvloed. Safety Lights zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiŽle en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Safety Lights de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Safety Lights daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Safety Lights geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Safety Lights kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft Safety Lights naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. De vorderingen van Safety Lights op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan Safety Lights ter kennis gekomen omstandigheden Safety Lights goede grond geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien Safety Lights de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is Safety Lights bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beŽindigen, ťťn en ander onverminderd het recht van Safety Lights schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Afkoelingsperiode
1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (17) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Safety Lights te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail, of brief) aan Safety Lights te melden. De klant dient het product - na overleg met Safety Lights - te sturen naar een door Safety Lights vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Beschadigde producten of producten met duidelijk zichtbare gebruikssporen worden niet teruggenomen;
De klant dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Safety Lights ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Safety Lights deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat Safety Lights het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. Safety Lights behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Safety Lights) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Safety Lights schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Safety Lights de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Safety Lights heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. Safety Lights zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Safety Lights niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Safety Lights op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie
1. De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten). Zie ook Artikel. 7

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan de Afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Safety Lights tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten,alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. De Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Safety Lights, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Safety Lights heeft voldaan.
3. Ingeval Safety Lights de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Safety Lights op schadevergoeding onverlet. door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien Safety Lights door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als Safety Lights als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. Safety Lights zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Gebreken; Meldingstermijn
1. Klachten over de geleverde producten dienen door de Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na levering van het betreffende product schriftelijk te worden gemeld aan Safety Lights.
2. Indien een klacht gegrond is zal Safety Lights het geleverde product vervangen voor een product zoals overeengekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Safety Lights en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Safety Lights

Rembrandtlaan 33

5161ER Sprang-Capelle

The Netherlands

Tel: +31 (0)416 530366

KvK Tilburg: 18126783

BTW: NL091089803B01

EORI-nummer: NL091089803

Giro: 3408312

 

 

[Mocht uw beveiliging actieve inhoud van onze website blokkeren, klik dan op de waarschuwing

 en sta de geblokkeerde inhoud toe om de knop "Vorige" te laten werken.]

© Safety Lights:  Opvallend veilig!